Monthly Archives: Kwiecień 2012

Zakres działań Inkubatora

POWIATOWE FORA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH w 16 miastach województwa prowadzone w ramach debat otwartych.

SPOTKANIA ANIMUJĄCE NOWE INICJATYWY OBYWATELSKIE. Spotkania międzysektorowe (NGO, JST, biznes) dot. animacji i wspierania partnerstw lokalnych przy tworzeniu strategii koncepcji rozwiązywania problemów lokalnych. Objęcie wsparciem merytorycznym partnerstwa przez animatora.

AKTYWNY ROZWÓJ WOLONTARIATU. Wspieranie wolontariatu w regionie, poprzez wzbogacenie oferty inkubatorów NGO o wolontariuszy i angażowanie ich w prace na rzecz społeczności lokalnych.

WSPARCIE TECHNICZNE/INFRASTRUKTURALNE dla organizacji pozarządowych poprzez: udostępnienie adresu siedziby korespondencyjnej, stanowiska pracy z dostępem do sprzętu biurowego, telefonu/faksu, internetu itp.

WSPIERANIE ROZWOJU NGO POPRZEZ REALIZACJĘ PROGRAMU EDUKACYJNEGO ?PROFESJONALNA ORGANIZACJA? skierowanego do 24 organizacji pozarządowych z terenu Dolnego Śląska. Każda z organizacji zostanie objęta zindywidualizowanym doradztwem w zakresie wytyczania planu rozwoju pod kątem wypracowania standardów funkcjonowania NGO.

DORADZTWO SPECJALISTYCZNE prawne i księgowe z zakresu opiniowania i sporządzania pism/umów, pomocy przy sporządzaniu rozliczeń, planów finansowych i dokumentów finansowych, dotacji, itp.

KAMPANIĘ INFORMACYJNĄ poprzez:

  • Artykuły w prasie i portalach internetowych
  • Spoty radiowe
  • Biuletyn informacyjny
  • Plakaty i ulotki

Zasady realizacji i rozliczanie projektów PO KL

Szkolenie poświęcone będzie zasadom realizacji i rozliczania projektów z POKL dla beneficjentów realizujących projekty w ramach dolnośląskiego komponentu regionalnego. W trakcie szkolenia będą poruszane zagadnienia związane z rozliczaniem projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szczególny nacisk położony będzie na aspekty związane ze zmianami, jakie na przełomie roku 2011/2012 pojawiły się w szeregu ważnych dokumentów odnoszących się do konstruowania i rozliczania wniosków

Informacje organizacyjne:

Szkolenia będą się odbywać w godzinach: 10.00 ? 17.00. Wszystkie szkolenia prowadzone są nieodpłatnie, organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe, ciepły posiłek, gorące i zimne napoje, ciastka. Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty związane z ewentualnym noclegiem i dojazdem

Jak zgłosić się na szkolenie?

W celu potwierdzenia swojego udziału w szkoleniach prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wysłanie go do naszego biura faksem pod numer: 75 642 20 00 w. 40 lub na nasz adres mailowy: szkolenia_jeleniagora@roefs.pl .

Liczba miejsc ograniczona.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 22 maja!

Zapraszamy również do korzystania z bezpłatnych usług doradczych dotyczących m.in. dopracowania koncepcji projektowej, konsultacji przygotowanego wniosku oraz kwestii dotyczących rozliczania projektów.

Wszelkich informacji na temat szkolenia udziela:
Agnieszka Mroczek ? Czetwertyńska oraz
Łukasz Pęcherczyk pod numerem tel. 075 642 20 00

karta_zgłoszenia_rozliczanie_28-29.05

 

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach PO KL

Szkolenie będzie poświęcone omówieniu zasady równości szans kobiet i mężczyzn. Między innymi równościowemu podejściu do rekrutacji, zarządzania projektem.

Informacje organizacyjne:
Szkolenia będą się odbywać w godzinach: 10.00 ? 17.00. Wszystkie szkolenia prowadzone są nieodpłatnie, organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe, ciepły posiłek, gorące i zimne napoje, ciastka. Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty związane z ewentualnym noclegiem i dojazdem.

Jak zgłosić się na szkolenie?
W celu potwierdzenia swojego udziału w szkoleniach prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wysłanie go do naszego biura faksem pod numer: 75 642 20 00 w. 40 lub na nasz adres mailowy: szkolenia_jeleniagora@roefs.pl .

Liczba miejsc ograniczona.

W szczególności preferowani będą (w kolejności poniżej) projektodawcy:
1)    podmioty, które nie korzystały jeszcze ze wsparcia ROEFS w roku 2010 i 2011;
2)  przedstawiciele organizacji pozarządowych, szkół, jednostek samorządu terytorialnego, z obszaru gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast do 25 tys. Mieszkańców

Zgłoszenia będą przyjmowane do 21 maja!

Zapraszamy również do korzystania z bezpłatnych usług doradczych dotyczących m.in. dopracowania koncepcji projektowej, konsultacji przygotowanego wniosku oraz kwestii dotyczących rozliczania projektów.

Wszelkich informacji na temat szkolenia udziela:

Agnieszka Mroczek ? Czetwertyńska oraz
Łukasz Pęcherczyk pod numerem tel. 75 642 20 00

karta_zgłoszenia_gender_25.05