Monthly Archives: Wrzesień 2012

Szkolenie wprowadzające dla osób pracujących z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym

W ramach Akcji 1 i Akcji 3 Programu „Młodzież w działaniu” został otwarty nabór na bezpłatne szkolenia dla osób, które pracują z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym, dlatego jeśli:

 • Pracujesz zawodowo lub na zasadzie wolontariatu z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym, sprawiającą problemy wychowawcze, borykającą się z trudnościami adaptacyjnymi?
 • A może studiujesz  i odbywasz praktyki  w placówce wspierającej młodych ludzi z utrudnionym startem życiowym?
 • Chcesz zaoferować swoim podopiecznym coś więcej, spróbować nowych metod pracy?
 • Szukasz inspiracji do działań i funduszy na ich realizację?
 • Zamierzasz zachęcić młodych ludzi, z którymi pracujesz do podejmowania własnej inicjatywy?
 • Chcesz zaangażować ich w ciekawe i uczące przedsięwzięcie?

Jeśli TAK, zapraszamy Cię na szkolenie służące zaprezentowaniu możliwości realizowania projektów Inicjatyw Młodzieżowych i Wymian Młodzieży w ramach dofinansowania z Programu ?Młodzież w działaniu?.

Cel i tematyka:
 • przedstawienie możliwości, jakie dają Akcja 1 i Akcja 3 Programu ?Młodzież w działaniu? – Inicjatywy Młodzieżowe oraz Wymiany Młodzieży
 • umożliwienie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym udziału w projektach edukacyjnych dofinansowanych w ramach Programu „Młodzież w działaniu”,
 • przekazanie wiedzy i umiejętności związanych z planowaniem i realizacją projektu,
 • omówienie zagadnienia poszukiwania partnera do projektu oraz współpracy z partnerem zagranicznym,
 •  wsparcie w opracowaniu lub dopracowaniu pomysłu i koncepcji  projektu,
 • prezentacja dobrych praktyk zrealizowanych w ramach dofinansowania z Programu „Młodzież w działaniu” z udziałem młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym,
 • umożliwienie nawiązania kontaktów i wymiany doświadczeń w zakresie pracy projektowej oraz aktywizacji młodzieży z mniejszymi szansami.
Profil uczestnika:

Szkolenie adresujemy do:

 • osób, które ukończyły 18 lat,
 • pracują z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym, w tym m.in.:

-przedstawicieli organizacji młodzieżowych (stowarzyszeń, fundacji),

-pracowników socjalnych , pracowników ośrodków wychowawczych lub instytucji o zbliżonym profilu działalności,

-streetworkerów pracujących z młodzieżą,

-studentów nauk społecznych zaangażowanych  w pracę z młodzieżą,

-osób działających na zasadzie wolontariatu w lokalnych organizacjach pozarządowych, domach kultury, świetlicach środowiskowych lub szkołach.

W szkoleniu może wziąć udział jedna osoba z grupy/organizacji/instytucji.

Zgłoszenia:

Zgłoszenia przyjmujemy przez aplikację on-line dostępną pod linkiem poniżej ZAPISZ SIĘ.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 28 października 2012 r.

Wyniki rekrutacji Narodowa Agencja ogłosi 6 listopada 2012 r.

Warunki uczestnictwa:

Udział w szkoleniu jest całkowicie bezpłatny.

Koszty prowadzenia szkolenia oraz zakwaterowania i wyżywienia uczestników pokrywa Polska Narodowa Agencja Programu ?Młodzież w działaniu?. Uczestnicy pokrywają jedynie koszty podróży z miejsca zamieszkania na miejsce szkolenia. W przypadku gdy pokrycie kosztów podróży przez uczestnika stanowiłoby przeszkodę w udziale w szkoleniu, osoby zakwalifikowane prosimy o kontakt w tej sprawie z Magdaleną Paszkowską (mpaszkowska@frse.org.pl).

Źródło:

Badanie z zakresu znajomości i stosowania działań równościowych

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych realizuje badanie związane ze znajomością i stosowaniem działań równościowych jako standardu zarządzania i funkcjonowania. Badanie obejmuje sektor publiczny i pozarządowy w regionie Dolnego Śląska.

Zachęcamy i zapraszamy pracowników i pracowniczki administracji publicznej i organizacji pozarządowych z Dolnego Śląska do wypełniania ankiety na ten temat.

Do pobrania są 3 pliki:

Badanie jest realizowane w ramach projektu ??Różni, ale równi-=kobiety i mężczyźni w życiu lokalnym? i jest jednym z działań adresowanych do przedstawicieli/lek obu sektorów w celu zwiększenia wiedzy na temat polityki równościowej realizowanej w Unii Europejskiej oraz upowszechniania wiedzy na temat narzędzi i metod wdrażania działań wspierających równościowe traktowanie i inicjatywy, podstawowych dokumentów z tego obszaru.

Udział w badaniu jest dobrowolny.

Zachęcamy i zapraszamy do przesyłania wypełnionych ankiet.

Ankiety można nadsyłać pocztą tradycyjna na adres biura DFOP oraz elektronicznie na adres:

Projekt ?Różni, ale równi ? kobiety i mężczyźni w życiu lokalnym ? kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz równości płci w miejscu pracy w administracji i sektorze pozarządowym w regionie Dolnego Śląska ? jest realizowany przy wsparciu Finansowym Budżetu Województwa Dolnośląskiego

Źródło: http://www.dfop.org.pl/pl/1/nse/52/337/Badanie_z_zakresu_znajomosci_i_stosowania_dzialan_rownosciowych

Dwanaście postulatów organizacji pozarządowych

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, jeden z Sygnatariuszy postulatów organizacji pozarządowych dotyczących nowego okresu programowania zachęca wszystkie  organizacje  pozarządowe, którym zależy na kształcie m.in. przyszłego okresu finansowania NGO do zapoznania się i podpisania postulatów, które mają zostać przedstawione stronie rządowej do konsultacji m.in. w kontekście uwzględnienia ich w Umowie Partnerskiej (Rządu z Komisją Europejską) oraz Programach Operacyjnych na okres 2014-2020. 

Z inicjatywy Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych oraz Pracowni Badań i Innowacji Społecznych ?Stocznia? powstał pomysł na przygotowanie generalnych postulatów organizacji pozarządowych w sprawie przyszłego okresu programowania. Postulaty generalne zawierają ogólne zasady, które według organizacji powinny obowiązywać przekrojowo i stanowić jedne z głównych założeń funkcjonowania nowego systemu funduszy.

Zasady generalne mówią o:

 • Wzmocnieniu kapitału społecznego jako jednego z głównych celów wdrażania funduszy europejskich w Polsce,
 • Zasadzie partnerstwa jako podstawa racjonalnego zarządzania wdrażania funduszy,
 • Zasadzie pomocniczości jako konstytucyjnej podstawie realizacji polityk publicznych państwa, w tym finansowanych z funduszy europejskich,
 • Zrównoważonym rozwoju jako zasadzie strategicznej określającej celowość i sposób wydatkowania funduszy europejskich,
 • Zasadzie równości szans w programowaniu i wdrażaniu funduszy europejskich.

Wspomniane 12 postulatów, które stanowią konkretne, szczegółowe oczekiwania sektora, wynikające z pięciu zasad ogólnych, znajdują się w załączonym do niniejszego artykułu dokumencie. Dotyczą one następujących kwestii:

 1. Racjonalizacji i uproszczenia procedur na wszystkich poziomach funkcjonowania systemu funduszy (projektowania, dystrybucji i rozliczania),
 2. Zwiększenia dostępności środków finansowych dla małych organizacji, tak aby realnie poszerzyć środowisko instytucji zaangażowanych w realizację istotnych celów publicznych,
 3. Zwiększenia zdolności instytucjonalnych organizacji zaangażowanych w realizację określonych strategicznie priorytetów,
 4. Stworzenia przestrzeni dla tworzenia i upowszechniania innowacji społecznych,
 5. Zwiększenia roli organizacji pozarządowych jako partnerów w programowaniu strategicznym, monitoringu i ocenie efektów wdrażania funduszy,
 6. Zapewnienia udziału obywateli i ich organizacji w strategicznym zarządzaniu rozwojem lokalnym z uwzględnieniem wielofunduszowości,
 7. Zwiększenia i zmianie roli organizacji pozarządowych w systemie wdrażania funduszy,
 8. Wzmocnienia zasady partnerstwa poprzez zwiększenie skali wsparcia dla projektów realizowanych w rzeczywistym partnerstwie,
 9. Modernizacji mechanizmów oceny wniosków, która umożliwi wybór projektów istotnie potrzebnych,
 10. Zapewnienia równowagi pomiędzy zwrotnymi i bezzwrotnymi instrumentami finansowymi,
 11. Zapewnienia systemu wdrażania umożliwiającego różnorodność form i uczciwą konkurencję,
 12. Przeciwdziałania negatywnym efektom decentralizacji wdrażania funduszy.

Zachęcamy organizacje do zapoznania się z dokumentem 12 postulatów oraz popierania inicjatywy Federacji OFOP i Fundacji Stocznia.

Sygnatariuszami postulatów są:

 • Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
 • Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych
 • Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich
 • Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych
 • Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych ?Stocznia?
 • Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
 • Instytut Spraw Publicznych
 • Polska Sieć Lokalnych Grup Działania
 • Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć
 • Polski Komitet Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu ?EAPN?
 • Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych ?SPLOT?
 • Stowarzyszenie Klon/Jawor
 • Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych ?WRZOS?
 • Związek Stowarzyszeń ?Mazowiecki LEADER?

Zapraszamy wszystkie organizacje do podpisania się pod powyższym stanowiskiem:

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/800264.html

Załączniki:

12_postulatow_OFOP

12_postulatow_OFOP