Monthly Archives: Grudzień 2015

Wycieczka krajoznawcza przez dotyk

Osoby niewidzące mają utrudnione poznawanie świata.
Dzięki kompensacji, to jest zastąpieniu uszkodzonego narządu zmysłu innym, np. słuchem lub dotykiem, osoby niewidome mają możliwość poznawania rzeczywistości i zjawisk.
Dlatego też stowarzyszenia, skupiające osoby z niepełnosprawnością narządu wzroku, podejmują różnorodne działania, aby zminimalizować społeczne skutki niepełnosprawności, w tym wykluczenia.
Koło Polskiego Związku Niewidomych w Zgorzelcu współpracuje z instytucjami i organizacjami, dzięki czemu członkowie Koła mają możliwość poznawać świat, pomimo swoich ograniczeń.
W grudniu, przy wsparciu Fundacji PGE – Energia z Serca, członkowie Koła wraz z opiekunami mieli okazję zwiedzić Panoramę Racławicką i Muzeum Narodowe we Wrocławiu.
Po całodziennym zwiedzaniu, zakończonym pysznym posiłkiem, ze wspaniałym humorem wróciliśmy do domów.
Dziękujemy Fundacji PGE – Energia z Serca za umożliwienie kolejnego kroku w poznawaniu świata.
Zarząd Koła Polskiego Związku Niewidomych
w Zgorzelcu

PRACA DLA DORADCY W REGIONALYM PUNKCIE KONSULTACYJNO-DORADCZYM DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH (WROCŁAW)

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Departament Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (UMWD) zwraca się z prośbą                 o wycenę zadań doradcy w Regionalnym Punkcie Konsultacyjno-Doradczym                                   dla organizacji pozarządowych.

Do zadań doradcy będzie należało:
1) Doradzanie na etapie przygotowania wniosków aplikacyjnych, ofert, właściwej konstrukcji budżetu projektu, zarządzania projektem oraz doradzanie w trakcie jego realizacji.
2) Doradztwo w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych i dotacji budżetu Województwa Dolnośląskiego.
3) Doradztwo w zakresie prawidłowości opisywania dokumentów finansowo-księgowych oraz ich księgowania.
4) Pomoc w przygotowaniu finansowych dokumentów sprawozdawczych według zasad obowiązujących w UMWD.
5) Doradztwo na etapie przygotowania wniosków o płatność,  sprawozdań z realizacji zadań publicznych, projektów.
6) Doradztwo na etapie zakładania i likwidowania organizacji, prowadzenia bieżącej działalności organizacji.
7) Informowanie o możliwościach korzystania ze środków zewnętrznych, w tym z Unii Europejskiej oraz ze środków publicznych.
8) Sporządzanie raz w miesiącu artykułu na temat aktualnych konkursów dla organizacji pozarządowych oraz na temat rozliczania projektów i zasad finansowania.
9) Przekazywanie na bieżąco wszystkich maili do Koordynatora Punktu Konsultacyjno-Doradczego, na adres:konsultacje_ngo@dolnyslask.pl.
10) Przygotowywanie raz w miesiącu analizy w zakresie udzielanego poradnictwa na potrzeby Regionalnego Punktu Konsultacyjno-Doradczego dla organizacji pozarządowych.

 

Zadania w/w dotyczą w szczególności projektów realizowanych ze źródeł zewnętrznych m.in. z Unii Europejskiej, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Erasmus+, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, z budżetu państwa, z budżetów samorządów.
Usługa będzie realizowana w siedzibie UMWD przy ul. Walońskiej 3-5 we Wrocławiu od lutego  2016 roku do grudnia 2016 roku, dwa razy w tygodniu: w poniedziałki i czwartki, min. 5 godzin każdego dnia, przy czym jednego dnia w godzinach od 8.00 do 13.00, a drugiego od 11.00 do 16.00; min. 35 godzin w miesiącu, natomiast w grudniu min. 25 godzin, max. 445 godzin w roku. Wykonanie przedmiotu umowy odbywać się będzie także w formie telefonicznej, faksowej i e-mailowej. Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzania kart ewidencji porad i konsultacji z każdego udzielonego doradztwa/konsultacji. Forma zatrudnienia: umowa-zlecenie.
Osoby zainteresowane proszę o przesłanie CV oraz propozycji godzinowego wynagrodzenia brutto oraz netto (wraz z informacją czy zostanie złożony wniosek o ubezpieczenie ZUS) do dnia 6  stycznia 2016 r. na adres: mateusz.makarewicz@umwd.pl
CV powinno zawierać ?Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 roku. Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.) poświadczone podpisem?.
Odpowiedź na zapytanie nie oznacza obowiązku zawarcia umowy.

 

Konkurs Akcja Akacja, Akcja Dąb ? Niezwykli Dolnoślązacy 2015r.

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych po raz 10 uhonoruje aktywnych działaczy społecznych z Dolnego Śląska!

Jubileuszowa edycja Konkursu ? Akcja Akacja, Akcja Dąb – Niezwykli Dolnoślązacy 2015 r. będzie obchodzona bardziej niezwykle niż poprzednie i zostanie zorganizowana w styczniu 2016 r. Szczegółowe informację już wkrótce! Zapraszamy do śledzenia informacji na stronie www.dfop.org.pl  a także na naszej stronie www.interclubfemina.pl.

Zachęcamy do szukania kandydatów