Szkolenia/Oferty/Konkursy

Konkurs MSW

Minister Spraw Wewnętrznych ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadnia publicznego: Prowadzenie telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży.

Zadanie dotyczy prowadzenia ogólnopolskiego, bezpłatnego telefonu zaufania dla dzieci, dostępnego 7 dni w tygodniu; realizacji przedsięwzięć zmierzających do stworzenia skutecznego mechanizmu reagowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia dziecka; prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych skierowanych do społeczeństwa na terenie Polski dotyczących funkcjonowania telefonu zaufania dla dzieci. Oferty należy składać do 8 stycznia 2013 r. Szczegóły: http://bip.msw.gov.pl/.

Źródło: Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych

Konkurs MSW

Minister Spraw Wewnętrznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadnia publicznego: Prowadzenie telefonu interwencyjnego w sprawie zaginionych dzieci.

Zadanie dotyczy prowadzenia ogólnopolskiego, bezpłatnego telefonu interwencyjnego w sprawie zaginionych dzieci, dostępnego 7 dni w tygodniu, prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych skierowanych do społeczeństwa na terenie Polski dotyczących funkcjonowania telefonu interwencyjnego w sprawie zaginionych dzieci, rozwijania współpracy z instytucjami profesjonalnie zaangażowanymi w poszukiwania zaginionych dzieci, w tym przede wszystkim z Policją oraz mediami. Oferty należy składać do 8 stycznia 2013 r. Szczegóły: http://bip.msw.gov.pl.

Źródło: Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowa

FIO 2013!

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2013!

Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza;  organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, m.in. stowarzyszenia oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń,  fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze,  izby rzemieślnicze, izby gospodarcze oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt. 1-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2013 r. ze środków krajowego Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (PO FIO). Cel główny powinien zostać osiągnięty z uwzględnieniem horyzontalnych zasad PO FIO: partnerstwa, innowacyjności, zrównoważonego rozwoju i równości szans. Rodzaje zadań objętych dofinansowaniem: I.  Aktywni, świadomi obywatele, aktywne wspólnoty lokalne;  II.  Sprawne organizacje pozarządowe w dobrym państwie; III. Integracja i aktywizacja społeczna. Zabezpieczenie społeczne; IV. Rozwój przedsiębiorczości Społecznej.  Termin składania ofert:  do 14 stycznia 2013r. Szczegóły: http://www.pozytek.gov.pl/FIO,-,aktualnosci,888.html.

Źródło: Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych