Dwanaście postulatów organizacji pozarządowych

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, jeden z Sygnatariuszy postulatów organizacji pozarządowych dotyczących nowego okresu programowania zachęca wszystkie  organizacje  pozarządowe, którym zależy na kształcie m.in. przyszłego okresu finansowania NGO do zapoznania się i podpisania postulatów, które mają zostać przedstawione stronie rządowej do konsultacji m.in. w kontekście uwzględnienia ich w Umowie Partnerskiej (Rządu z Komisją Europejską) oraz Programach Operacyjnych na okres 2014-2020. 

Z inicjatywy Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych oraz Pracowni Badań i Innowacji Społecznych ?Stocznia? powstał pomysł na przygotowanie generalnych postulatów organizacji pozarządowych w sprawie przyszłego okresu programowania. Postulaty generalne zawierają ogólne zasady, które według organizacji powinny obowiązywać przekrojowo i stanowić jedne z głównych założeń funkcjonowania nowego systemu funduszy.

Zasady generalne mówią o:

 • Wzmocnieniu kapitału społecznego jako jednego z głównych celów wdrażania funduszy europejskich w Polsce,
 • Zasadzie partnerstwa jako podstawa racjonalnego zarządzania wdrażania funduszy,
 • Zasadzie pomocniczości jako konstytucyjnej podstawie realizacji polityk publicznych państwa, w tym finansowanych z funduszy europejskich,
 • Zrównoważonym rozwoju jako zasadzie strategicznej określającej celowość i sposób wydatkowania funduszy europejskich,
 • Zasadzie równości szans w programowaniu i wdrażaniu funduszy europejskich.

Wspomniane 12 postulatów, które stanowią konkretne, szczegółowe oczekiwania sektora, wynikające z pięciu zasad ogólnych, znajdują się w załączonym do niniejszego artykułu dokumencie. Dotyczą one następujących kwestii:

 1. Racjonalizacji i uproszczenia procedur na wszystkich poziomach funkcjonowania systemu funduszy (projektowania, dystrybucji i rozliczania),
 2. Zwiększenia dostępności środków finansowych dla małych organizacji, tak aby realnie poszerzyć środowisko instytucji zaangażowanych w realizację istotnych celów publicznych,
 3. Zwiększenia zdolności instytucjonalnych organizacji zaangażowanych w realizację określonych strategicznie priorytetów,
 4. Stworzenia przestrzeni dla tworzenia i upowszechniania innowacji społecznych,
 5. Zwiększenia roli organizacji pozarządowych jako partnerów w programowaniu strategicznym, monitoringu i ocenie efektów wdrażania funduszy,
 6. Zapewnienia udziału obywateli i ich organizacji w strategicznym zarządzaniu rozwojem lokalnym z uwzględnieniem wielofunduszowości,
 7. Zwiększenia i zmianie roli organizacji pozarządowych w systemie wdrażania funduszy,
 8. Wzmocnienia zasady partnerstwa poprzez zwiększenie skali wsparcia dla projektów realizowanych w rzeczywistym partnerstwie,
 9. Modernizacji mechanizmów oceny wniosków, która umożliwi wybór projektów istotnie potrzebnych,
 10. Zapewnienia równowagi pomiędzy zwrotnymi i bezzwrotnymi instrumentami finansowymi,
 11. Zapewnienia systemu wdrażania umożliwiającego różnorodność form i uczciwą konkurencję,
 12. Przeciwdziałania negatywnym efektom decentralizacji wdrażania funduszy.

Zachęcamy organizacje do zapoznania się z dokumentem 12 postulatów oraz popierania inicjatywy Federacji OFOP i Fundacji Stocznia.

Sygnatariuszami postulatów są:

 • Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
 • Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych
 • Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich
 • Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych
 • Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych ?Stocznia?
 • Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
 • Instytut Spraw Publicznych
 • Polska Sieć Lokalnych Grup Działania
 • Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć
 • Polski Komitet Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu ?EAPN?
 • Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych ?SPLOT?
 • Stowarzyszenie Klon/Jawor
 • Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych ?WRZOS?
 • Związek Stowarzyszeń ?Mazowiecki LEADER?

Zapraszamy wszystkie organizacje do podpisania się pod powyższym stanowiskiem:

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/800264.html

Załączniki:

12_postulatow_OFOP

12_postulatow_OFOP

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *