Fundacje/Granty/Dotacje

Dotacje udzielane z pominięciem otwartego konkursu ofert. Istnieje możliwość otrzymania dotacji na realizację zadania publicznego w sferze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, promocji i organizacji wolontariatu oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, z pominięciem otwartego konkursu ofert. Łączna kwota środków finansowych przekazanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł. Szczegóły: http://www.umwd.dolnyslask.pl/spoleczenstwoobywatelskie/dotacje-w-trybie-art-19a/.

Program „Przemiany w Regionie” – RITA Program RITA, powstały w roku 2000, jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanym przez Fundację Edukacja dla Demokracji. Celem Programu jest wsparcie demokratycznych i wolnorynkowych przemian w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej; przede wszystkim poprzez dzielenie się polskim doświadczeniem w tym zakresie. Istotnym zadaniem Programu jest również udział w kształtowaniu nowych liderów i elit społecznych, intelektualnych i gospodarczych, gotowych i zdolnych do działania na rzecz demokracji, gospodarki rynkowej, oraz społeczeństwa obywatelskiego. Ponadto, w ramach Programu promowana jest idea współpracy międzynarodowej i dialogu międzykulturowego oraz etycznych standardów we współpracy transgranicznej. Szczegóły: http://rita.edudemo.org.pl/

Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego im. J. K. Steczkowskiego ogłasza piątą edycję konkursu grantowego „Na dobry początek!” o dofinansowanie projektów edukacyjnych dla dzieci w wieku 2 – 5 lat mieszkających na terenach wiejskich i w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców. W konkursie dofinansowane będą projekty w dwóch ścieżkach: Ścieżka I – nowatorskie projekty w zakresie stymulowania rozwoju kierowane do dzieci w wieku 3-5 lat objęte już edukacją. Ścieżka II – projekty mające na celu ułatwienie dostęp do edukacji w grupach rówieśniczych dzieciom w wieku przedszkolnym (2-5 lat) które nie mają wcale lub mają utrudniony dostęp do edukacji. Projekty powinny uwzględniać zaangażowanie rodziców/opiekunów w ich współtworzenie i realizację. O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty niedziałające dla osiągnięcia zysku: stowarzyszenia, fundacje, świetlice wiejskie, biblioteki, domy kultury, przedszkola i pozostałe instytucje działające dla dobra publicznego, mające osobowość prawną i zarejestrowane w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców. Szczegóły: http://www.fundacjabgk.pl/Programy/Dotacje_Na_dobry_pocz%C4%85tek!/

Konkurs grantowy Funduszu Społecznego Notariatu. Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych projektów poświęconych walce z wykluczeniem społecznym dzieci i młodzieży. Fundusz Społeczny Notariatu zaprasza organizacje pozarządowe, które: uzyskały osobowość prawną na co najmniej 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku aplikacyjnego, działają nie dla osiągnięcia zysku (nonprofit) lub z przeznaczeniem wygenerowanych środków na cele statutowe (not-for-profit). Więcej: www.fundusznotariatu.pl.

Nabór wniosków w Funduszu Stonewall. Fundusz Stonewall jest funduszem celowym stworzonym przez stowarzyszenie Lambda Warszawa w 40. rocznicę wydarzeń w klubie Stonewall Inn w Nowym Jorku. Udziela mikrograntów przeznaczonych na realizację projektów przyczyniających się do zwiększenia pozytywnej tożsamości osób homoseksualnych, biseksualnych, transseksualnych i nie deklarujących płci w Polsce oraz zwiększenia tolerancji społecznej. Dzięki temu sytuacja tej grupy w Polsce ulegnie poprawie, poprawią się także warunki jej funkcjonowania społecznego i jakości życia. Więcej: http://www.stonewall.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=28

Obywatele dla Demokracji. Celem programu jest wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w budowaniu sprawiedliwości społecznej, demokracji i zrównoważonego rozwoju.Dotacje udzielane w ramach programu mają na celu: zwiększenie udziału obywateli w życiu publicznym, upowszechnianie wartości demokratycznych i praw człowieka, rozwój działalności rzeczniczej i kontroli obywatelskiej, wspieranie grup narażonych na wykluczenie, wzmocnienie kondycji organizacji pozarządowych i tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi trzeciego sektora.Program przywiązuje dużą wagę do takich kwestii jak: zwalczanie mowy nienawiści, przestępstw z nienawiści i ekstremizmów, przeciwdziałanie zjawiskom rasizmu i ksenofobii, homofobii i antysemityzmu, molestowaniu seksualnemu, przemocy wobec kobiet i handlowi kobietami, problemom mniejszości romskiej oraz promocji tolerancji i porozumienia między kulturami. Szczegóły: http://www.ngofund.org.pl/

Fundusz dla Organizacji Pozarządowych. Firma ECORYS Polska Sp. z o.o. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Gmin RP Euroregion Bałtyk ogłasza rozpoczęcie drugiego naboru wniosków o dofinansowanie projektów ?małych? w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. Wysokość dofinansowania jednego projektu wynosi od 10 tys. do 60 tys. franków szwajcarskich. Podstawowy cel Funduszu dla Organizacji Pozarządowych to wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, którego podstawą są obywatele ? świadomi swoich praw i obowiązków, cechujący się zaangażowaniem dla dobra wspólnego oraz poczuciem odpowiedzialności nie tylko za siebie, lecz także za wspólnotę, z którą łączy ich miejsce zamieszkania. Wsparcie udzielane jest na działania organizacji pozarządowych ukierunkowane na zwiększenie aktywnego udziału obywateli w życiu publicznym. Szczegółowe informacje: www.swissgrant.pl w zakładce Fundusz dla Organizacji Pozarządowych.

Nabór wniosków do programu Pajacyk. Polska Akcja Humanitarna zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie dożywiania w ramach programu Pajacyk na rok szkolny 2012/2013. O pomoc w sfinansowaniu posiłków mogą zwracać się szkoły podstawowe, gimnazja i samodzielne świetlice. Podstawą uzyskania przez placówkę dofinansowania z programu Pajacyk jest właściwie wypełniony formularz wniosku, zawierający w części formalnej: szczegółowe dane adresowe szkoły lub świetlicy i informacje o dotychczasowym dożywianiu; w części merytorycznej: informacje o sytuacji społeczności lokalnej na terenie obejmowanym przez szkołę lub świetlicę na podstawie danych statystycznych, stopień zaangażowania nauczycieli lub wychowawców na rzecz dzieci, przejawy aktywności rodziców i osiągnięcia dzieci.

Fundacja mBanku. mFundacja jest wyrazem społecznego zaangażowania mBanku. Powstała w 1994 roku jako Fundacja BRE Banku i jedna z pierwszych fundacji korporacyjnych w środowisku bankowym.Misją mFundacji jest wspieranie programów służących podnoszeniu poziomu edukacji i jakości życia społeczeństwa poprzez działania spójne z wizerunkiem i polityką mBanku. Więcej http://www.mbank.pl/o-nas/o-mbanku/fundacja/

Fundacja im. dr. M. Kantona. Społecznie odpowiedzialny wizerunek Banku Pekso SA widoczny jest w działalności charytatywnej i społecznej. Cele statutowe Fundacji obejmują wspieranie działań w zakresie:

 • oświaty i wychowania dzieci i młodzieży,
 • przedsięwzięć naukowo-badawczych oraz dydaktycznych instytucji naukowych i szkół,
 • popularyzowania wiedzy bankowej,
 • niesienia pomocy osobom chorym i niepełnosprawnym,
 • upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
 • ochrony środowiska,
 • realizacji projektów i działalności organizacji charytatywnych,
 • upowszechniania kultury. Szczegóły: http://www.pekao.com.pl/o_banku/odpowiedzialnosc/fundacja_kantona/.

Fundacja im. Jana Kantego Steczkowskiego (Bank Gospodarstwa Krajowego) realizuje wiele programów, m.in. Na dobry początek, Młody Obywatel, Stypendia Pomostowe. Więcej na: http://www.fundacja-steczkowskiego.pl/Programy/Stypendia_pomostowe/.

Fundacja Banku Zachodniego WBK. Fundacja chce odpowiadać na rzeczywiste potrzeby i aspiracje młodych ludzi, dlatego stworzyła dwa specjalne programy grantowe, w ramach których można uzyskać dofinansowanie do różnych projektów celowych. Zapraszamy do udziału w konkursach:

 • „Bank Dziecięcych Uśmiechów” – dedykowany dzieciom z rodzin niezamożnych, dysfunkcyjnych.
 • „Bank Ambitnej Młodzieży” – dedykowany młodzieży, która chce się angażować w inicjatywy edukacyjne, obywatelskie, kulturowe. Więcej informacji na stronie: http://fundacja.bzwbk.pl/fundacja/o-fundacji.html.

Fundacja BGŻ. Fundacja podejmuje działania wynikające z odpowiedzialności Banku jako instytucji zaufania publicznego na rzecz rozwoju lokalnych środowisk w których działa Bank. W szczególności, Fundacja została powołana w celu:

 • prowadzenia wszechstronnej działalności społecznie użytecznej, w tym podejmowania i wspierania inicjatyw w zakresie rozwoju edukacji, nauki, kultury, pomocy społecznej i ochrony zdrowia;
 • wspierania i propagowania inicjatyw służących podnoszeniu poziomu edukacyjnego społeczeństwa, w szczególności wyrównywania szans rozwoju intelektualnego, edukacyjnego i zawodowego utalentowanej młodzieży z różnych środowisk, przede wszystkim z regionów i rodzin dotkniętych ubóstwem;
 • wspierania idei wolontariatu oraz popularyzacji tej formy w środowisku bankowym i finansowym. Więcej informacji na stronie: http://www.bgz.pl/o_banku/dzialalnosc_charytatywna/fundacja_bgz.html.

Fundacja BNP Paribas. Fundacja realizuje własne projekty, oraz wspiera w formie finansowej i rzeczowej inicjatywy innych organizacji, które są zgodne z przyjętymi celami statutowymi. Pomagając potrzebującym zawsze szukamy sojuszników ? lokalnych instytucji, organizacji, przedsiębiorców. ?To bardzo ważne, aby umacniać lokalne więzi i przekonywać ludzi do działania. Ich zaangażowanie i udział w rozwiązywaniu ważnych kwestii przyczyni się w przyszłości do zwiększenia zainteresowania życiem lokalnym i co za tym idzie samodzielną inicjatywą do rozwiązywania problemów.? – Mariusz Tomkiewicz, członek Zarządu Fundacji BNP Paribas. Więcej informacji na stronie: http://www.bnpparibas.pl/o-banku/fundacja/jak-dzialamy.htm.

Fundacja Kronenberga (Citi Handlowy) wspiera działania na rzecz dobra publicznego w zakresie edukacji i rozwoju lokalnego. W ramach Programu udziela dofinansowań instytucjom non-profit na przedsięwzięcia mieszczące się w ramach dwóch głównych obszarów programowych: I. Edukacja: Innowacje w edukacji, edukacja ekonomiczna, dziedzictwo kulturowe i tradycje, twórczość artystyczna dzieci i młodzieży oraz II. Rozwój lokalny: priorytety opieki zdrowotnej, polityka społeczna, nauka przedsiębiorczości. Wnioski o dotacje na projekty o charakterze lokalnym tzn. realizowane na obszarze nie przekraczającym jednego województwa (wieś, miasto, gmina, powiat) można składać w następujących terminach od 1 do 25 marca 2012 oraz od 3 do 30 września 2012. Wnioskio dotacje na projekty o charakterze ponadlokalnym tzn. realizowane na obszarze większym niż jedno województwo można składać w następujących terminach od 7 do 27 maja 2012. Szczegóły oraz źródło wiadomości: www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/6138.htm .

Programy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Wsparcie ze strony Fundacji można uzyskać tylko w ramach jej programów. Zainteresowani uzyskaniem finansowego wsparcia ze strony PAFW ubiegają się o dotacje składając wniosek bezpośrednio u realizatora określonego programu. Decyzje w sprawie przyznania dotacji podejmują komisje ekspertów powoływane przez Fundację. Informacje na temat procedur i wniosków można uzyskać u realizatora danego programu lub też pobrać ze strony internetowej programu. Zapraszamy do zapoznania się z opisami przedsięwzięć Fundacji: http://www.pafw.pl/.

Dotacje z Fundacji Orlen Dar Serca. Działalność Fundacji ma na celu podejmowanie, prowadzenie i popieranie charytatywnych inicjatyw na rzecz: ochrony zdrowia, rekreacji oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych, krzewienia tradycji narodowej, rozwoju oświaty i nauki. Wniosek o dotacje oraz szczegółowe informacje: http://www.darserca.pl/index.php?page=dotacja_dla_osob_prawnych.

Technologie non-profit. Stowarzyszenie Bank Drugiej Ręki. Program wspiera organizacje pozarządowe dając dostęp do oprogramowania i sprzętu sieciowego za jedynie symboliczną opłatę administracyjną lub znacznie zredukowaną cenę rynkową, obniżając w ten sposób koszt infrastruktury technologicznej. W programie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe i wybrane placówki non-profit sektora państwowego. Organizacje mogą otrzymać dotacje na oprogramowanie komputerowe firmy Microsofti sprzęt sieciowy Cisco, a także po promocyjnych cenach zakupić antywirus MKS_vir i oprogramowanie księgowe Lefthand. Więcej informacji na stronie: www.technologie.org.pl.

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM). Finansowe i merytoryczne wsparcie wymian. Jeżeli są Państwo nauczycielami, którzy mają szkołę partnerską w Berlinie i chcą z uczniami niemieckimi zrobić wspólne przedstawienie teatralne? A może klub sportowy nawiązał przyjaźń z drużyną z Polski i teraz młodzi piłkarze planują ją odwiedzić, zorganizować wspólne treningi i rozegrać turniej? Albo marzy się Państwu zaangażowanie młodzieży we wspólny polsko-niemiecki projekt ekologiczny? PNWM jako taka nie organizuje spotkań młodzieży, ale umożliwia ich realizację. Wiele spotkań dochodzi do skutku dzięki naszym dotacjom. Szczegóły dotyczące składania wniosków w PNWM znajdą pod stroną internetową: http://www.pnwm.org/c50,informacje_ogolne.

Fundacja Polska Miedź. Dotacje. Warunkiem otrzymania darowizny przez podmiot ubiegający, jest wypełnienie i złożenie w biurze Fundacji formularza „Wniosku o udzielenie darowizny”. Do wniosku należy załączyć ponadto: szczegółowy opis projektu z uwzględnieniem celu, przewidywanej liczby uczestników i adresatów oraz rodzaju pożytku publicznego, jaki ma przynieść realizowane przedsięwzięcie; szczegółowy budżet uwzględniający wszystkie dochody i wydatki (łącznie z pomocą rzeczową oraz kosztami czasu pracy ludzi); statut organizacji bądź inny dokument określający zasady działalności podmiotu wnioskującego oraz kserokopię aktualnego wypisu z właściwego rejestru sądowego. Szczegóły: http://www.kghm.pl/index.dhtml?category_id=293.

Europejska Fundacja Młodzieży (EYF) udzielania wsparcia finansowego europejskim działaniom młodzieżowym. Jej celem jest stymulowanie współpracy pomiędzy młodzieżą w Europie poprzez udzielanie wsparcia finansowego działaniom młodzieżowym. Fundacja wspiera działania służące promowaniu idei pokoju, zrozumienia i współpracy w duchu poszanowania praw człowieka, demokracji, tolerancji i solidarności. EYF udziela wsparcia finansowego następującym rodzajom działań realizowanych przez młodzieżowe organizacje pozarządowe (NGO), ich sieci lub inne NGO działające na polu zagadnień dotyczących młodzieży zbliżonych do polityki i działań realizowanych przez Radę Europy:

 • działania edukacyjne, społeczne, kulturalne i humanitarne o charakterze europejskim;
 • działania mające na celu umacnianie pokoju i współpracy w Europie;
 • działania promujące bliższą współpracę i lepsze zrozumienie pomiędzy młodymi ludźmi w Europie, zwłaszcza poprzez wspieranie wymiany informacji;
 • działania mające na celu stymulowanie wzajemnej pomocy w zakresie działań kulturalnych, edukacyjnych i społecznych w Europie i w krajach rozwijających się;
 • studia, badania i dokumentacja dotyczące zagadnień związanych z młodzieżą. Więcej informacji: http://www.eurodesk.pl/nb_programs/id/PL0010000094.

Granty na projekty w obszarze kultury. Europejska Fundacja Kultury (ECF) promuje współpracę kulturalną w Europie. Wspiera otwartą i demokratyczną Europę, w której respektowane są prawa człowieka i różnorodność kulturowa jej obywateli. ECF wspiera współpracę i wymianę kulturalną w Europie poprzez program grantowy wspierający inicjatywy promujące ludzką kreatywność i wspólne przedsięwzięcia. Źródło oraz szczegóły: http://www.eurodesk.pl/nb_programs/id/PL0010000790.

Polska Fundacja Międzynarodowej Współpracy na rzecz Rozwoju ?Wiedzieć Jak? zaprasza do udziału w konkursie grantowym realizowanym w ramach programu Wsparcie Demokracji 2012. W ramach programu zrealizowane będą projekty polskich organizacji pozarządowych podejmujących, we współpracy z partnerami lokalnymi, wspólne inicjatywy na rzecz wspierania prodemokratycznych przemian w społeczeństwach, które ze względu na system polityczny nie mają możliwości współdecydowania o własnym losie, w tym w krajach, gdzie system polityczny posiada jedynie pewne elementy powszechnie uznane za demokratyczne oraz krajach w okresie transformacji systemowej. W ramach otwartego konkursu grantowego planujemy dofinansowanie projektów na rzecz krajów: Partnerstwa Wschodniego (70%-85% środków przeznaczonych na konkurs grantowy): Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Ukraina; Afryki Północnej i Azji (15%-30% środków przeznaczonych na konkurs grantowy): Libia, Tunezja, Kirgistan, Tadżykistan, Birma/Mjanma. Projekty muszą być realizowane na terenie w/w państw i mogą zawierać elementy realizowane na terenie Polski.vTermin składania wniosków upływa 11 maja 2012 r.Źródło wiadomości oraz szczegóły: http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/766172.html.

Demokracja w Działaniu. Fundacja im. Stefana Batorego. Dotacje na działania mające na celu zwiększenie udziału obywateli i organizacji pozarządowych w życiu publicznym oraz upowszechnianie postaw obywatelskiej odpowiedzialności za jakość polskiej demokracji. Dotacje adresowane są przede wszystkim do organizacji pozarządowych działających w formie fundacji lub stowarzyszeń. Nie ma ściśle określonego ani okresu realizacji projektów, ani wysokości dotacji, ani kosztów, jakie można pokryć z dotacji. Zależą one bowiem od charakteru i długości planowanych działań. Dotację można otrzymać na realizację zarówno krótszych (kilkumiesięcznych), jak i dłuższych (2-3 letnich) przedsięwzięć. Terminy składania wniosków I etap: najpierw organizacje składają listy intencyjne. Zespół Fundacji Batorego, wspierany przez ekspertów, ocenia listy i wybiera organizacje zapraszane do drugiego etapu. II etap: Drugi etap ma mniej formalny charakter i w dużej mierze opiera się na bezpośrednich kontaktach z organizacjami, które zapraszane są na spotkania (indywidualne lub grupowe) oraz do przygotowania wniosku o dotację. Listy intencyjne można składać dwa razy w roku: do 31 stycznia i do 31 sierpnia. Decyzje o zaproszeniu organizacji do II etapu podejmowane są w ciągu ok. 2 tygodni, a decyzje o przyznaniu dotacji podejmowane są w ciągu ok. 3 miesięcy od daty złożenia listu intencyjnego. Więcej informacji na stronie: http://www.batory.org.pl/demokracja/index.htm.

Fundacja Konrada Adenauera przyznaje dotacje na działalność w zakresie edukacji politycznej. Fundacja wspiera konkretne przedsięwzięcia (szczególnie organizację konferencji, seminariów) poświęconych tematom: integracji Polski z Unią Europejską, transformacji gospodarczej, reform samorządów terytorialnych, stosunków polsko-niemieckich. Projekty można realizować w Polsce i w Niemczech. Termin składania wniosków do 30 listopada roku poprzedzającego projekt. Źródło oraz szczegóły wiadomości:  http://www.eurodesk.pl/nb_programs/id/PL0010000493/

 

2 Odpowiedzi w Fundacje/Granty/Dotacje

 1. Trykocina napisał(a):

  Granty na promocję w internecie podobno są http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2001775.html#

 2. Bogumiła Kochanek napisał(a):

  3 lata temu po raz pierwszy napisałam wniosek o dofinansowanie o wyjazd grupy osób
  niepełnosprawnych z dysfunkcją wzroku do naszego Ośrodka.Zależało mi aby tam osoby niewidome i słabo widzące podjęły rehabilitacje i uczestniczyły w nauce czynności dnia codziennego.Ponieważ moi członkowie to większość ludzi starszych jest bardzo ciężko o dofinansowanie ,projekty nie zawsze są brane pod uwagę z obserwacji i działalności w PZN to tak odczuwam ,że organizacje są pomijane i nie chętnie dostają dotacje.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *