Ogłoszenie V Edycji Konkursu „zDolne NGO”

Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego pan Tadeusz Samborski ma zaszczyt ogłosić V Edycję Konkursu „zDolne NGO” dla najlepszej dolnośląskiej organizacji pozarządowej prowadzącej działania w obszarze kultury w 2015 r.

Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszych organizacji pozarządowych z terenu Dolnego Śląska, działających w obszarze kultury.

1. Celami szczegółowymi Konkursu są:
• promocja działań na rzecz kultury prowadzonych przez organizacje pozarządowe,
• zwiększenie prestiżu nagrodzonych organizacji pozarządowych,
• promocja dobrych praktyk, wypracowanych przez nagrodzone organizacje pozarządowe,
• wzrost aktywności organizacji pozarządowych działających na rzecz kultury.

2. Przebieg Konkursu
Konkurs zorganizowany jest zgodnie z Regulaminem Konkursu „zDolne NGO”,  zgłoszenia kandydatów do Tytułu „zDolne NGO” należy przesyłać na zamieszczonym poniżej formularzu zgłoszeniowym.

Dokumenty do pobrania:
Regulamin Konkursu „zDolne NGO”,
formularz zgłoszeniowy.

3. Organizatorem Konkursu jest Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

4. Szczegółowe kryteria oceny i system punktacji
W V Edycji Konkursu „zDolne NGO” stosowane będą następujące kryteria oceny zgłoszeń i system punktacji:

KRYTERIA

PUNKTACJA

Kompleksowość, atrakcyjność i różnorodność prowadzonych działań

0–20
Nowatorstwo projektów, walory artystyczne, kulturotwórcze 0–20
Trwałość i cykliczność projektów 0–15
Zasięg prowadzonych działań (lokalny, regionalny, międzynarodowy) 0–10
Dostępność prowadzonych działań dla odbiorców z różnych grup wiekowych oraz społecznych 0–10
Zaangażowanie społeczności lokalnej w prowadzone działania 0–10
Umiejętność pozyskiwania środków finansowych i pozafinansowych przez organizację na realizację działań 0–10
Zdobyte nagrody, wyróżnienia, rekomendacje, itp. 0–5
Razem 100

5. Harmonogram
V Edycja Konkursu „zDolne NGO” przebiegać będzie zgodnie z następującym harmonogramem:
• 18.03.2016 r. – ogłoszenie V Edycji Plebiscytu „zDolne NGO”
• 19.03–30.04.2016 r. – termin przyjmowania zgłoszeń (decyduje data wpływu do UMWD)
• maj 2016 r. – obrady Kapituły Konkursowej
• maj/czerwiec 2016 r. – uroczysta Gala z ogłoszeniem wyników i przyznaniem tytułu „zDolne NGO”

6. Kontakt
Osobą wskazaną do kontaktu w sprawach związanych z V Edycją Konkursu „zDolne NGO” jest Sławomir Wójcik
tel. nr  71/ 770 40 76
mail: slawomir.wojcik@dolnyslask.pl

7. Wypełniony formularz należy składać w siedzibie Organizatora osobiście lub listownie na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław
pok. 701
z dopiskiem na kopercie: Konkurs „zDolne NGO”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *