Statut

Statut po zmianach wpisany do KRS 4.07.2013r.                     

STATUT

STOWARZYSZENIA INTERCLUB FEMINA

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Interclub Femina, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

§ 2

Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Zgorzelcu. Terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Stowarzyszenie może również prowadzić swoją działalność poza granicami kraju.

§ 3

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.  Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r. nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.

§ 4

Stowarzyszenie posiada  osobowość prawną .

§ 5

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak i symboli zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 6

Stowarzyszenie może przystępować  do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach, a także łączyć się w związki.

§ 7

Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim o pracę społeczną członków, jednakże do niektórych prac może zatrudniać pracowników na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Rozdział II
Cele i środki działania

§ 8

Cele Stowarzyszenia :

 

 1. Współpraca i integracja kobiet;
 2. Podnoszenie jakości życia kobiet i rodzin;
 3. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinie i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 4.  Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 5. Działalność charytatywna;
 6. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 7. Ochrona i promocja zdrowia;
 8. Działalność na rzecz osób z niepełnosprawnością;
 9. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 10. Działalność na rzecz równego traktowania różnych grup społecznych;
 11. Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 12. Działalność na rzecz seniorów oraz osób w wieku 50+;
 13. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 14. Aktywizowanie środowisk osób bezrobotnych, promocja zatrudnienia.
 15. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 16. Działalność wspomagająca edukację i wychowanie;
 17. Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży;
 18. Działania z zakresu kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego;
 19. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu, turystyki i krajoznawstwa;
 20. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji;
 21. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych w kraju i za granicą;
 22. Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;
 23. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpraca między społeczeństwami;
 24. Promocja i organizacja wolontariatu;
 25. Pomoc Polonii i Polakom za granicą;
 26. Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
 27. Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
 28. Działania na rzecz pielęgnowania tradycji i kultury oraz promocja języka polskiego wśród obcokrajowców.
 29. Działalność na rzecz rodziny macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 30. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
 31. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych.

 

§ 9

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez:

1. organizowanie, prowadzenie, finansowanie lub współfinansowanie:

 1. Działań na rzecz przestrzegania praw człowieka;
 2. Działalności promocyjnej, informacyjnej i wydawniczej służącej realizacji celu statutowego;
 3. Współdziałania z innymi organizacjami i instytucjami o podobnych celach w kraju i za granicą;
 4. Nauki języków obcych;
 5. Włączania partnerów społecznych do dialogu społecznego i działań związanych z celami statutowymi;
 6. Pomocy organizacyjnej , rzeczowej oraz doradztwa.
 7.  Szkoleń, spotkań, konferencji, prelekcji, wystaw, koncertów oraz innych imprez;
 8. Działalności dobroczynnej (imprez i zbiórek charytatywnych w celu pozyskania środków finansowych na działalność statutową),
 9. Działań na rzecz ochrony zdrowia, profilaktyki;
 10. Samopomocowych form rozwiązywania problemów społecznych;
 11. Infrastruktury zapewniającej realizację celów statutowych;
 12. Organizowanie imprez rekreacyjnych, turystycznych, sportowych, kulturalnych oraz wspólnego wypoczynku,
 13. Grup terapeutycznych;
 14. Aktywizacji społecznej i zawodowej kobiet;
 15. Organizowania i udzielania pomocy ofiarom przestępstw i wypadków komunikacyjnych;
 16. Przeciwdziałania przemocy i patologiom społecznym;
 17. Wspieranie wszelkich inicjatyw służących rozwojowi zainteresowań i uzdolnień, aktywizacji zawodowej oraz działalności gospodarczej kobiet;
 18. Inicjatyw edukacyjno-kulturalnych i artystycznych oraz wymiany doświadczeń zawodowych i gospodarczych;
 19. Działań prowadzonych na rzecz udziału kobiet w życiu publicznym;
 20. Promocji i organizacji wolontariatu;
 21. Aktywizacji zawodowej kobiet pozostających bez pracy;
 22. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich;
 23. Doradztwa obywatelskiego i prawnego.
 24. Innych działań realizujących cele statutowe.

2. Odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3.Występowanie z wnioskami i opiniami i rekomendacjami do właściwych władz.

 

 Rozdział III
Członkowie – prawa i obowiązki

§ 10

Stowarzyszenie posiada członków: zwyczajnych, wspierających i honorowych. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 11

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca obywatelstwo polskie (a także cudzoziemiec pod warunkiem zaakceptowania niniejszego statutu), która: złoży deklarację członkowską.

§ 12

Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia.

§ 13

Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

§ 14

Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu.

§ 15

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia. Członkowie honorowi są ustanawiani przez Zarząd na wniosek trzech członków Stowarzyszenia.

§ 16

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. Biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia.
 2.  Korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia.
 3. Udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
 4. Zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

 

§ 17

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. Brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów.
 2. Przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
 3. Regularnego opłacania składek członkowskich.
 4. Wykonywania prac na rzecz stowarzyszenia w ramach realizacji celów.

§ 18

 

 1.Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego.

2.   Członkowie honorowi i wspierający  mają prawo do:

a)      Uczestniczenia w spotkaniach, imprezach i innych działaniach wynikających z realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,

b)      Zgłaszania opinii, wniosków i postulatów do władz Stowarzyszenia,

c)      Udziału z głosem doradczym w Walnym Zebraniu.

3.Członkowie wspierający mają obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

4.Członkowie honorowi zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego Statutu i uchwał władz stowarzyszenia oraz dbałości o dobre imię stowarzyszenia.

§ 19

Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 20

Utrata członkostwa następuje na skutek:

 1. Pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu.
 2.  Wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu:

a)      łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,

b)      notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,

c)      niepłacenia składek za okres trzech miesięcy,

d)     na pisemny wniosek dwóch członków Stowarzyszenia, z ww. powodów,

 1. Utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.
 2. Śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

§ 21

Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

 

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§ 22

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków.
 2. Zarząd.
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 23

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów przy udziale 50% uprawnionych do głosowania + 1.

§ 24

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

§ 25

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Biorą w nim udział:

 1. Z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni.
 2. Z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
 3. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 4. Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania. W przypadku braku 50 % +1 członków w pierwszym terminie, zwołuje się Walne Zebranie w drugim terminie, który może być zwołane pół godziny od pierwszego. W takim przypadku podjęte uchwały zapadają zwykłą większością głosów.
 5. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 6. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów z wyjątkiem dotyczącej zmiany statutu oraz rozwiązania stowarzyszenia, która wymaga kwalifikowanej większości głosów – (dwóch trzecich),przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Głosowanie jest jawne.
 7. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów – (dwóch trzecich),przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 26

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 1. Określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia.
 2.  Uchwalania zmian statutu.
 3.  Wybór Prezesa Zarządu, Komisji Rewizyjnej.
 4.  Udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 5. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 6. Uchwalanie regulaminu Zarządu.
 7. Uchwalanie budżetu.
 8. Uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.
 9.  Wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia.
 10.  Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze.
 11. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
 12. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
 13. Podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady.

§ 27

 1. Zarząd jest powołany do kierowania bieżącą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków.

Stowarzyszenie na zewnątrz w sprawach niemajątkowych reprezentuje Prezes i jeden z członków Zarządu upoważniony przez Zarząd.

 1. Zarząd składa się z  5 ? 7 osób .
 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 3. Do kompetencji Zarządu należy:

a)      realizacja celów Stowarzyszenia,

b)      wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

c)      sporządzanie planów pracy i budżetu,

d)     sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

e)      podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,

f)       reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

g)      zwoływanie Walnego Zebrania ,

h)      przyjmowanie i skreślanie członków,

§ 28

 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. Kontroluje jego działalność nie rzadziej niż raz w roku.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, zastępcy, i sekretarza.
 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a)      kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,

b)      składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,

c)      prawo żądania zwołania Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu,

d)     składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,

e)      składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

§ 29

W sytuacji, kiedy  skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

 

Rozdział V
Majątek i Fundusze

§ 30

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:

a)      ze składek członkowskich,

b)      darowizn, spadków, zapisów,

c)      dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub użytkowaniem Stowarzyszenia,

d)     dotacji i ofiarności publicznej.

 1. Wszelkie środki pieniężne, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
 2.  Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

5.Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch upoważnionych przez Zarząd jego członków.

 

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 31

1. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

2. Uchwałę w sprawie zmiany statutu  podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów ? (2/3),przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 

§ 32

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach i prawa cywilnego